Vue2:实现多语言功能,根据浏览器语言标识自动切换

 • Vue2:实现多语言功能,根据浏览器语言标识自动切换已关闭评论
 • 13 次浏览
 • A+
所属分类:Web前端
摘要

是不是见到google,facebook等大型专业网站的拥有不同的语言站群,可以不同语言间切换很给力
今天要介绍的就是如何识别不同国家语言,只需要简单几步,使你的web应用更有国际范。

是不是见到google,facebook等大型专业网站的拥有不同的语言站群,可以不同语言间切换很给力
今天要介绍的就是如何识别不同国家语言,只需要简单几步,使你的web应用更有国际范。

安装vue-i18n

npm i vue-i18n --save 

新建多语言json文件

Vue2:实现多语言功能,根据浏览器语言标识自动切换

在src目录下新建 config文件夹 和 子文件夹languages
新建语言文件 en-US.json 和 th-TH.json

en-US.json

{  //全局  "Global":{   "Title":"Global"  },  //对应页面  "Home":{   "Title""Home"  } } 

th-TH.json //泰语包

{  //全局  "Global":{   "Title":"Global"  },  //对应页面  "Home":{   "Title""Home"  } } 

在main.js文件中引入vue-i18n

//语言包 import VueI18n from "vue-i18n"; Vue.use(VueI18n); //获取浏览器语言标识 const navLang = navigator.language || navigator.userLanguage; let localLang = "en-US"; //本地开发语言包 let lang = navLang || "en-US"; //实际语言包 localStorage.setItem("lang", lang); const i18n = new VueI18n({  locale: process.env.NODE_ENV == "dev" ? localLang : lang,  messages: {   en: require("./config/languages/en-US.json"),   enUS: require("./config/languages/en-US.json"),   th: require("./config/languages/th-TH.json"),   "th-TH": require("./config/languages/th-TH.json"),   "en-US": require("./config/languages/en-US.json")  } }); new Vue({  router,  store,  i18n,  render: h => h(App) }).$mount("#app"); 

在页面中使用

//在HTML中使用 <div class="header">  {{$t('Global.Title')}} </div> //在JS中使用 let title = this.$t('Global.Title') 

主动切换语言

this.$i18n.locale = "th-TH" 

服务端返回提示可根据 HTTP 请求头中的 Accept_language 判断语言标识返回对应的语种提示