Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍

 • Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍已关闭评论
 • 19 次浏览
 • A+
所属分类:.NET技术
摘要

一、简介
  今天是《Net 高级调试》的第七篇文章。上一篇文章我们说了值类型,引用类型,数组等的内存表现形式。有了这个基础,我们可以更好的了解我们的程序在运行时的状态,内存里有什么东西,它们的结构组成是什么样子的,对我们调试程序是更有帮助的。今天,我们要说一些和线程有关的话题,虽然和线程相关,但是不是多线程的知识,不是线程安全的知识。今天我们讨论的是如何查看线程,它的表现形式,以及线程的调用栈,调用栈,又分为托管线程的调用栈和非托管线程的调用栈,这些也是我们高级调试必须掌握的。有了这些基础,我们就知道了程序的开始端点,调试的起点我们就找到了。虽然这些都是基础,如果这些掌握不好,以后的高级调试的道路,也不好走。当然了,第一次看视频或者看书,是很迷糊的,不知道如何操作,还是那句老话,一遍不行,那就再来一遍,还不行,那就再来一遍,俗话说的好,书读千遍,其意自现。
   如果在没有说明的情况下,所有代码的测试环境都是 Net Framewok 4.8,但是,有时候为了查看源码,可能需要使用 Net Core 的项目,我会在项目章节里进行说明。好了,废话不多说,开始我们今天的调试工作。

     调试环境我需要进行说明,以防大家不清楚,具体情况我已经罗列出来。
     操作系统:Windows Professional 10
     调试工具:Windbg Preview(可以去Microsoft Store 去下载)
     开发工具:Visual Studio 2022
     Net 版本:Net Framework 4.8
     CoreCLR源码:源码下载

二、基础知识
  
  1、线程类相关介绍
    1.1、简介
      在高级调试的过程中,很难不和 线程、线程栈 打交道,所以好好的学习并掌握有关线程操作的命令是很有必要的。

  2、获取 线程列表 的命令
    2.1、查看线程列表。
      可以使用【!t】命令获取所有的托管线程。

    2.2、使用 Net 7.0 查看线程列表
      可以使用【!t】命令获取所有的托管线程,如果我们想查看 CLR 的线程对象的结构就只能使用开源版本了,这里使用Net 7.0。

  3、查看非托管线程栈
    Windbg 是随 Windows 成长起来的非托管调试器,它自带的命令只能查看非托管调用栈,因为 C# 中的线程栈是托管函数,而托管函数是一种运行时编译的,所以这个命令往往看不到托管部分。

    3.1、使用 k 命令查看非托管线程栈
      【k】命令可以查看线程栈,但是么有办法展示托管函数,作为补充,可以使用【!clrstack】命令。

    3.2、使用 kb 命令查看线程栈。
      很多时候我们需要获取非托管函数的参数,这个时候我们可以使用【kb】命令。

    3.3、查看托管函数栈
      SOS 提供了一个专门查看托管函数调用栈的命令,毕竟只有 JIT更熟悉托管函数,也知道编译后的机器码放在什么位置。
      这个命令就是【!clrstack】。
      !clrstack -a:这个命令表示将线程栈中的所有局部变量和参数全部输出。
      !clrstack -p:这个命令表示将线程栈中的参数全部输出。
      !clrstack -l:这个命令表示将线程栈中的所有局部变量全部输出。

      我们还可以查看所有托管线程栈,可以使用【~*e】命令。

    3.4、查看托管和非托管合体
      使用【!dumpstack】命令查看托管和非托管的线程栈。

    3.5、执行所有线程的 DumpStack。
      如果我们想查看所有线程的线程栈,可以使用【!EEStack】,也可以使用【~*e !dumpstack】,结果是一样的。
三、测试过程
  废话不多说,这一节是具体的调试操作的过程,又可以说是眼见为实的过程,在开始之前,我还是要啰嗦两句,这一节分为两个部分,第一部分是测试的源码部分,没有代码,当然就谈不上测试了,调试必须有载体。第二部分就是根据具体的代码来证实我们学到的知识,是具体的眼见为实。

  1、测试源码
    1.1、Example_7_1_1

一、简介
  今天是《Net 高级调试》的第七篇文章。上一篇文章我们说了值类型,引用类型,数组等的内存表现形式。有了这个基础,我们可以更好的了解我们的程序在运行时的状态,内存里有什么东西,它们的结构组成是什么样子的,对我们调试程序是更有帮助的。今天,我们要说一些和线程有关的话题,虽然和线程相关,但是不是多线程的知识,不是线程安全的知识。今天我们讨论的是如何查看线程,它的表现形式,以及线程的调用栈,调用栈,又分为托管线程的调用栈和非托管线程的调用栈,这些也是我们高级调试必须掌握的。有了这些基础,我们就知道了程序的开始端点,调试的起点我们就找到了。虽然这些都是基础,如果这些掌握不好,以后的高级调试的道路,也不好走。当然了,第一次看视频或者看书,是很迷糊的,不知道如何操作,还是那句老话,一遍不行,那就再来一遍,还不行,那就再来一遍,俗话说的好,书读千遍,其意自现。
   如果在没有说明的情况下,所有代码的测试环境都是 Net Framewok 4.8,但是,有时候为了查看源码,可能需要使用 Net Core 的项目,我会在项目章节里进行说明。好了,废话不多说,开始我们今天的调试工作。

     调试环境我需要进行说明,以防大家不清楚,具体情况我已经罗列出来。
     操作系统:Windows Professional 10
     调试工具:Windbg Preview(可以去Microsoft Store 去下载)
     开发工具:Visual Studio 2022
     Net 版本:Net Framework 4.8
     CoreCLR源码:源码下载

二、基础知识
  
  1、线程类相关介绍
    1.1、简介
      在高级调试的过程中,很难不和 线程、线程栈 打交道,所以好好的学习并掌握有关线程操作的命令是很有必要的。

  2、获取 线程列表 的命令
    2.1、查看线程列表。
      可以使用【!t】命令获取所有的托管线程。

    2.2、使用 Net 7.0 查看线程列表
      可以使用【!t】命令获取所有的托管线程,如果我们想查看 CLR 的线程对象的结构就只能使用开源版本了,这里使用Net 7.0。

  3、查看非托管线程栈
    Windbg 是随 Windows 成长起来的非托管调试器,它自带的命令只能查看非托管调用栈,因为 C# 中的线程栈是托管函数,而托管函数是一种运行时编译的,所以这个命令往往看不到托管部分。

    3.1、使用 k 命令查看非托管线程栈
      【k】命令可以查看线程栈,但是么有办法展示托管函数,作为补充,可以使用【!clrstack】命令。

    3.2、使用 kb 命令查看线程栈。
      很多时候我们需要获取非托管函数的参数,这个时候我们可以使用【kb】命令。

    3.3、查看托管函数栈
      SOS 提供了一个专门查看托管函数调用栈的命令,毕竟只有 JIT更熟悉托管函数,也知道编译后的机器码放在什么位置。
      这个命令就是【!clrstack】。
      !clrstack -a:这个命令表示将线程栈中的所有局部变量和参数全部输出。
      !clrstack -p:这个命令表示将线程栈中的参数全部输出。
      !clrstack -l:这个命令表示将线程栈中的所有局部变量全部输出。

      我们还可以查看所有托管线程栈,可以使用【~*e】命令。

    3.4、查看托管和非托管合体
      使用【!dumpstack】命令查看托管和非托管的线程栈

    3.5、执行所有线程的 DumpStack。
      如果我们想查看所有线程的线程栈,可以使用【!EEStack】,也可以使用【~*e !dumpstack】,结果是一样的。
三、测试过程
  废话不多说,这一节是具体的调试操作的过程,又可以说是眼见为实的过程,在开始之前,我还是要啰嗦两句,这一节分为两个部分,第一部分是测试的源码部分,没有代码,当然就谈不上测试了,调试必须有载体。第二部分就是根据具体的代码来证实我们学到的知识,是具体的眼见为实。

  1、测试源码
    1.1、Example_7_1_1

Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍

 1 namespace Example_7_1_1 2 { 3   internal class Program 4   { 5     static void Main(string[] args) 6     { 7       int a = 10; 8       int b = 11; 9       Test(12); 10       Console.ReadLine(); 11     } 12 13     private static void Test(int c) 14     { 15       Task.Run(() => { Run1(); }); 16       Task.Run(() => { Run2(); }); 17       Task.Run(() => { Run3(); }); 18     } 19 20     private static void Run1() 21     { 22       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run1 正在运行"); 23       Console.ReadLine(); 24       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run1 结束运行"); 25     } 26 27     private static void Run2() 28     { 29       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run2 正在运行"); 30       Console.ReadLine(); 31       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run2 结束运行"); 32     } 33 34     private static void Run3() 35     { 36       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run3 正在运行"); 37       Console.ReadLine(); 38       Console.WriteLine($"tid={Environment.CurrentManagedThreadId},Run3 结束运行"); 39     } 40   } 41 }

View Code

    1.2、Example_7_1_2(特别说明,这个项目是 Net 7.0)

Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍

 1 namespace Example_7_1_2 2 { 3   internal class Program 4   { 5     static void Main(string[] args) 6     { 7       Console.WriteLine("Hello, World!"); 8       Debugger.Break(); 9     } 10   } 11 }

View Code

  2、眼见为实
    项目的所有操作都是一样的,所以就在这里说明一下,但是每个测试例子,都需要重新启动,并加载相应的应用程序,加载方法都是一样的。流程如下:我们编译项目,打开 Windbg,点击【文件】----》【launch executable】附加程序,打开调试器的界面,程序已经处于中断状态。我们需要使用【g】命令,继续运行程序,然后到达指定地点停止后,我们可以点击【break】按钮,就可以调试程序了。有时候可能需要切换到主线程,可以使用【~0s】命令。

    2.1、使用 【!t】命令查看进程中有多少个托管线程。
       
测试源码:Example_7_1_1

 1 0:012> !t 2 ThreadCount:   6 3 UnstartedThread: 0 4 BackgroundThread: 5 5 PendingThread:  0 6 DeadThread:    0 7 Hosted Runtime:  no 8                                     Lock  9    ID OSID ThreadOBJ  State GC Mode   GC Alloc Context Domain  Count Apt Exception 10  0  1 2ef4 00c73930   2a020 Preemptive 02B94F38:00000000 00c6d758 1   MTA 11  5  2 39c0 00cb0728   2b220 Preemptive 00000000:00000000 00c6d758 0   MTA (Finalizer) 12  9  3 17dc 00cdc010  3029220 Preemptive 02B9C6C8:00000000 00c6d758 0   MTA (Threadpool Worker) 13  10  4 a18 00cdc9b8  3029220 Preemptive 02B98350:00000000 00c6d758 0   MTA (Threadpool Worker) 14  11  5 31d0 00cdd360  3029220 Preemptive 02B9A350:00000000 00c6d758 0   MTA (Threadpool Worker) 15  13  6 9a0 00ce05c0  1029220 Preemptive 02B9E1E8:00000000 00c6d758 0   MTA (Threadpool Worker) 

       ThreadCount:有多少个托管线程,这个进程里面有6个。
       UnstartedThread:已经创建,但是还没有使用的线程,当前数量是0。
       BackgroundThread:后台线程的数量,这个进程里面有5个
       PendingThread:阻塞的线程的数量,当前这个进程是0个阻塞的线程。
       DeadThread:当一个线程完成任务,但是还没有被回收,这个阶段的线程就是死线程,也就是说这个线程对象底层的数据结构的 OSID 已经销毁。

       以上就是介绍的主要名称,下面接着介绍,列表的每一项。我们使用 C# Thread 类型声明一个线程的时候,其实在操作系统和CLR都有一个数据结构相对应,有了 OSID我们才可以在任务管理器中看到线程对象。

       第一列,没有标题,是 WindbgThreadId,Windbg 自己的给 Thread 打了一个标记,便于以后使用,也可以区分托管线程和非托管线程。
       第二列 ID:是托管线程,也就是我们 Thread 类型的标识符 Id,就是 这段代码的值:Environment.CurrentManagedThreadId
       第三列 OSID:操作系统线程的 ID,
       第四列 ThreadOBJ:CLR 底层的 Thread 线程对象,可以使用【dp】命令观察其中的内容,我们查看托管线程 ID=3 的【00cdc010】内容,红色标注就是托管线程的ID,就是3。

1 0:012> dp 00cdc010 2 00cdc010 72074bd4 03029220 00000000 055ff680 3 00cdc020 00000000 00c6d758 00000000 00000003 4 00cdc030 00cdc034 00cdc034 00cdc034 00000000 5 00cdc040 00000000 baad0000 00c6ed50 0094f000 6 00cdc050 02b9c6c8 02b9dfe8 00003d10 00000000 7 00cdc060 00000000 00000000 00000000 00000000 8 00cdc070 00000000 baadf00d 70ad2c60 00cdc850 9 00cdc080 00000000 00000000 00000000 00000000

 
         第五列 State:CLR 层面的线程状态,03029220 就是托管线程的状态。我们可以点进去或者使用【!threadstate】命令查看线程状态详情,当前就是托管线程是3的状态。

1 0:012> !ThreadState 3029220 2   Legal to Join(可以执行 join 操作) 3   Background(是后台线程) 4   CLR Owns(是CLR 拥有的线程) 5   In Multi Threaded Apartment(是MTA模式) 6   Fully initialized(已经完全初始化) 7   Thread Pool Worker Thread(是线程池线程) 8   Interruptible(可执行中断操作)

 
       第六列 GC Mode
:表示当前的线程有没有操作托管堆的权限。
       第七列 GC Alloc Context:缓冲区的开始节点和结束节点,每个线程在托管堆中分配一个对象,都有一个缓冲区,这个就是确定了缓冲区起始和结束。
       第八列 Domain:表示当前线程所属于的域。
       第九列 Lock Count:表示当前的线程有多少个托管锁。
       第十列 Apt:表示线程是 STA(线程串行模式,WPF、WinForm) 模式还是 MTA (多线程并行模式)模式。
       第十一列 Exception:在当前线程上发生了异常,会把这个异常和这个线程关联起来。
       Finalizer 表示当前是终结器线程,Threadpool Worker 表示线程是线程池的线程。

    2.2、如何查看 CLR Thread 的结构,也就是查看 ThreadOBJ 的结构。
       测试源码:Example_7_1_2(Net 7.0项目
       如果我们想在 Net Framework 环境下查看 CLR 线程对象的结构是很难的,因为他是不开源的,所以我们只能新建 Net 7.0 的项目。
       输出所有的线程列表。

 1 0:000> !t 2 ThreadCount:   3 3 UnstartedThread: 0 4 BackgroundThread: 2 5 PendingThread:  0 6 DeadThread:    0 7 Hosted Runtime:  no 8                                                       Lock  9 DBG  ID   OSID ThreadOBJ      State GC Mode   GC Alloc Context         Domain      Count Apt Exception 10  0  1   624 00000199DFD0CAE0  2a020 Preemptive 00000199E440AD60:00000199E440C750 00000199dfd02dd0 -00001 MTA 11  5  2   1344 00000199DFD51DD0  21220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 00000199dfd02dd0 -00001 Ukn (Finalizer) 12  6  3   3b40 000001DA763B15E0  2b220 Preemptive 0000000000000000:0000000000000000 00000199dfd02dd0 -00001 MTA 

       然后,我们使用【dt】命令,查看线程的结构。

Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍

 1 0:000> dt coreclr!Thread 00000199DFD0CAE0  2  +0x000 m_stackLocalAllocator : (null)  3  =00007ffd`027a8af0 m_DetachCount  : 0n0  4  =00007ffd`027a8af4 m_ActiveDetachCount : 0n0  5  +0x008 m_State     : Volatile<enum Thread::ThreadState>  6  +0x00c m_fPreemptiveGCDisabled : Volatile<unsigned long>  7  +0x010 m_pFrame     : 0x0000008a`24f7e478 Frame  8  +0x018 m_pDomain    : 0x00000199`dfd02dd0 AppDomain  9  +0x020 m_ThreadId    : 1 10  +0x028 m_pHead     : 0x00000199`dfd0cb10 LockEntry 11  +0x030 m_embeddedEntry : LockEntry 12  +0x050 m_pBlockingLock : VolatilePtr<DeadlockAwareLock,DeadlockAwareLock *> 13  +0x058 m_alloc_context : gc_alloc_context 14  +0x090 m_thAllocContextObj : TypeHandle 15  +0x098 m_pTEB      : 0x0000008a`24c20000 _NT_TIB 16  +0x0a0 m_pRCWStack   : 0x00000199`dfd0d710 RCWStackHeader 17  +0x0a8 m_ThreadTasks  : 0 (No matching name) 18  +0x0ac m_StateNC    : 100 ( TSNC_ExistInThreadStore ) 19  +0x0b0 m_dwForbidSuspendThread : Volatile<long> 20  +0x0b4 m_dwHashCodeSeed : 0xdfca504a 21  +0x0b8 m_pLoadLimiter  : (null)  22  +0x0c0 m_AbortType   : 0 23  +0x0c8 m_AbortEndTime  : 0xffffffff`ffffffff 24  +0x0d0 m_RudeAbortEndTime : 0xffffffff`ffffffff 25  +0x0d8 m_fRudeAbortInitiated : 0n0 26  +0x0dc m_AbortController : 0n0 27  +0x0e0 m_AbortRequestLock : 0n0 28  +0x0e4 m_ThrewControlForThread : 0 29  +0x0e8 m_OSContext   : 0x00000199`dfd0d210 _CONTEXT 30  +0x0f0 m_pPendingTypeLoad : (null)  31  +0x0f8 m_Link      : SLink 32  +0x100 m_dwLastError  : 0 33  +0x108 m_CacheStackBase : 0x0000008a`24f80000 Void 34  +0x110 m_CacheStackLimit : 0x0000008a`24e00000 Void 35  +0x118 m_CacheStackSufficientExecutionLimit : 0x0000008a`24e20000 36  +0x120 m_CacheStackStackAllocNonRiskyExecutionLimit : 0x0000008a`24e80000 37  +0x128 m_pvHJRetAddr  : 0xcccccccc`cccccccc Void 38  +0x130 m_ppvHJRetAddrPtr : 0xcccccccc`cccccccc -> ????  39  +0x138 m_HijackedFunction : 0xbaadf00d`baadf00d MethodDesc 40  +0x140 m_UserInterrupt : 0n0 41  +0x148 m_DebugSuspendEvent : CLREvent 42  +0x158 m_EventWait   : CLREvent 43  +0x168 m_WaitEventLink : WaitEventLink 44  +0x198 m_ThreadHandle  : 0x00000000`000001e0 Void 45  +0x1a0 m_ThreadHandleForClose : 0xffffffff`ffffffff Void 46  +0x1a8 m_ThreadHandleForResume : 0xffffffff`ffffffff Void 47  +0x1b0 m_WeOwnThreadHandle : 0n1 48  +0x1b8 m_OSThreadId   : 0x624 49  +0x1c0 m_ExposedObject : 0x00000199`dfc411f8 OBJECTHANDLE__ 50  +0x1c8 m_StrongHndToExposedObject : 0x00000199`dfc413f8 OBJECTHANDLE__ 51  +0x1d0 m_Priority    : 0x80000000 52  +0x1d4 m_ExternalRefCount : 1 53  +0x1d8 m_TraceCallCount : 0n0 54  +0x1e0 m_LastThrownObjectHandle : (null)  55  +0x1e8 m_ltoIsUnhandled : 0n0 56  +0x1f0 m_ExceptionState : ThreadExceptionState 57  +0x398 m_debuggerFilterContext : (null)  58  +0x3a0 m_pProfilerFilterContext : (null)  59  +0x3a8 m_hijackLock   : Volatile<long> 60  +0x3b0 m_hCurrNotification : 0xbaadf00d`baadf00d OBJECTHANDLE__ 61  +0x3b8 m_fInteropDebuggingHijacked : 0n0 62  +0x3bc m_profilerCallbackState : 0 63  +0x3c0 m_dwProfilerEvacuationCounters : [33] Volatile<unsigned long> 64  +0x444 m_workerThreadPoolCompletionCount : 0 65  =00007ffd`027b3cc0 s_workerThreadPoolCompletionCountOverflow : 0 66  +0x448 m_ioThreadPoolCompletionCount : 0 67  =00007ffd`027b3cc8 s_ioThreadPoolCompletionCountOverflow : 0 68  +0x44c m_monitorLockContentionCount : 0 69  =00007ffd`027a8ad8 s_monitorLockContentionCountOverflow : 0 70  +0x450 m_PreventAsync  : 0n0 71  =00007ffd`027a6204 m_DebugWillSyncCount : 0n-1 72  +0x458 m_pSavedRedirectContext : (null)  73  +0x460 m_pOSContextBuffer : (null)  74  +0x468 m_ThreadLocalBlock : ThreadLocalBlock 75  +0x490 m_tailCallTls  : TailCallTls 76  +0x4a0 m_dwAVInRuntimeImplOkayCount : 0 77  +0x4a8 m_pExceptionDuringStartup : (null)  78  +0x4b0 m_debuggerActivePatchSkipper : VolatilePtr<DebuggerPatchSkip,DebuggerPatchSkip *> 79  +0x4b8 m_fAllowProfilerCallbacks : 0n1 80  +0x4c0 m_pIOCompletionContext : 0x00000199`dfd0da40 Void 81  +0x4c8 m_dwThreadHandleBeingUsed : Volatile<long> 82  =00007ffd`027a8ad0 s_fCleanFinalizedThread : 0n0 83  +0x4d0 m_pCreatingThrowableForException : (null)  84  +0x4d8 m_dwIndexClauseForCatch : 0 85  +0x4e0 m_sfEstablisherOfActualHandlerFrame : StackFrame 86  +0x4e8 DebugBlockingInfo : ThreadDebugBlockingInfo 87  +0x4f0 m_fDisableComObjectEagerCleanup : 0 88  +0x4f1 m_fHasDeadThreadBeenConsideredForGCTrigger : 0 89  +0x4f4 m_random     : CLRRandom 90  +0x5e0 m_uliInitializeSpyCookie : _ULARGE_INTEGER 0x0 91  +0x5e8 m_fInitializeSpyRegistered : 0 92  +0x5f0 m_pLastSTACtxCookie : (null)  93  +0x5f8 m_fGCSpecial   : 0 94  +0x600 m_pGCFrame    : 0x0000008a`24f7e790 GCFrame 95  +0x608 m_wCPUGroup   : 0 96  +0x610 m_pAffinityMask : 0 97  +0x618 m_pAllLoggedTypes : (null)  98  +0x620 m_gcModeOnSuspension : Volatile<unsigned long> 99  +0x624 m_activityId   : _GUID {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 100  +0x634 m_HijackReturnKind : ff ( RT_Illegal ) 101  =00007ffd`027a8b40 dead_threads_non_alloc_bytes : 0 102  +0x638 m_currentPrepareCodeConfig : (null) 103  +0x640 m_isInForbidSuspendForDebuggerRegion : 0 104  =00007ffd`027ba3d0 s_pfnQueueUserAPC2Proc : (null) 105  +0x641 m_hasPendingActivation : 0

View Code

       +0x020 m_ThreadId : 1表示托管线程的ID。因为我打印的是 ThreadOBJ 为00000199DFD0CAE0 线程的结构。m 表示Management 托管的。
       我们可以继续看看 GC Alloc Context,在输出的结构中有这样一行代码:+0x058 m_alloc_context : gc_alloc_context,蓝色的字体,可以点击,相当于执行【dx】命令。

1 0:000> dx -r1 (*((coreclr!gc_alloc_context *)0x199dfd0cb38)) 2 (*((coreclr!gc_alloc_context *)0x199dfd0cb38))         [Type: gc_alloc_context] 3   [+0x000] alloc_ptr    : 0x199e440ad60 : 0x0 [Type: unsigned char *] 4   [+0x008] alloc_limit   : 0x199e440c750 : 0x0 [Type: unsigned char *] 5   [+0x010] alloc_bytes   : 50920 [Type: __int64](小对象堆的大小) 6   [+0x018] alloc_bytes_uoh : 17416 [Type: __int64](大对象堆的大小) 7   [+0x020] gc_reserved_1  : 0x0 [Type: void *] 8   [+0x028] gc_reserved_2  : 0x0 [Type: void *] 9   [+0x030] alloc_count   : 0 [Type: int]

    2.3、使用 Windbg 的【k】命令查看非托管函数。
       测试源码:Example_7_1_1
       这里操作需要切换到主线程上,执行命令【~0s】,然后使用【k】命令。

 1 0:010> ~0s 2 eax=00000000 ebx=00000090 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00f3f444 edi=00000000 3 eip=77c310fc esp=00f3f32c ebp=00f3f38c iopl=0     nv up ei pl nz na po nc 4 cs=0023 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b       efl=00000202 5 ntdll!NtReadFile+0xc: 6 77c310fc c22400     ret   24h 7  8  9 0:000> k 10 # ChildEBP RetAddr    11 00 00f3f38c 75dbf25c   ntdll!NtReadFile+0xc 12 01 00f3f38c 70f79b71   KERNELBASE!ReadFile+0xec 13 02 00f3f3fc 716ab275   mscorlib_ni+0x4b9b71 14 03 00f3f428 716ab17b   ... 15 WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.(无法显示托管函数) 16 09 00f3f4b8 71faf036   0x2e9088e 17 0a 00f3f4c4 71fb22da   clr!CallDescrWorkerInternal+0x34 18 0b 00f3f518 71fb859b   clr!CallDescrWorkerWithHandler+0x6b 19 0c 00f3f588 7215b11b   clr!MethodDescCallSite::CallTargetWorker+0x16a 20 0d 00f3f6ac 7215b7fa   clr!RunMain+0x1b3 21 0e 00f3f918 7215b727   clr!Assembly::ExecuteMainMethod+0xf7 22 0f 00f3fdfc 7215b8a8   clr!SystemDomain::ExecuteMainMethod+0x5ef 23 10 00f3fe54 7215b9ce   clr!ExecuteEXE+0x4c 24 11 00f3fe94 72157305   clr!_CorExeMainInternal+0xdc 25 12 00f3fed0 7275fa84   clr!_CorExeMain+0x4d 26 13 00f3ff08 7285e81e   mscoreei!_CorExeMain+0xd6 27 14 00f3ff18 72864338   MSCOREE!ShellShim__CorExeMain+0x9e 28 15 00f3ff30 7636f989   MSCOREE!_CorExeMain_Exported+0x8 29 16 00f3ff30 77c27084   KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x19 30 17 00f3ff8c 77c27054   ntdll!__RtlUserThreadStart+0x2f 31 18 00f3ff9c 00000000   ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b

       但是我们可以使用 SOS的【!clrstack】命令显示托管函数。

 1 0:000> !clrstack 2 OS Thread Id: 0xc08 (0) 3 Child SP    IP Call Site 4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 6 00f3f3ac 716ab275 [InlinedCallFrame: 00f3f3ac] Microsoft.Win32.Win32Native.ReadFile(..., Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 7 00f3f410 716ab275 System.IO.__ConsoleStream.ReadFileNative(.., Int32 ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 205] 8 00f3f444 716ab17b System.IO.__ConsoleStream.Read(Byte[], Int32, Int32) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 134] 9 00f3f464 70f5e6a3 System.IO.StreamReader.ReadBuffer() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 595] 10 00f3f474 70f5eb5b System.IO.StreamReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 748] 11 00f3f490 717f3786 System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 12 00f3f4a0 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 13 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022...Example_7_1_1Program.cs @ 13] 14 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c] 

    2.4、使用【kb】命令查看线程栈,提取 ntdll!NtReadFile 的第一个参数。
       测试源码:Example_7_1_1       

 1 0:000> kb 2 # ChildEBP RetAddr   Args to Child        3 00 00f3f38c 75dbf25c   00000090 00000000 00000000 ntdll!NtReadFile+0xc 4 01 00f3f38c 70f79b71   00000090 02f35d18 00000100 KERNELBASE!ReadFile+0xec 5 02 00f3f3fc 716ab275   00000000 00f3f444 00000100 mscorlib_ni+0x4b9b71 6 03 00f3f428 716ab17b   00f3f444 00000000 00000001 mscorlib_ni!System.IO.__ConsoleStream.ReadFileNative+0x89 [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 205]  7 04 00f3f454 70f5e6a3   00000100 00000000 02f3a210 mscorlib_ni!System.IO.__ConsoleStream.Read+0x9f [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 134]  8 05 00f3f46c 70f5eb5b   00000001 00000000 00f3f55c mscorlib_ni!System.IO.StreamReader.ReadBuffer+0x33 [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 595]  9 06 00f3f488 717f3786   00000000 00f3f4d0 00f3f4a0 mscorlib_ni!System.IO.StreamReader.ReadLine+0xe3 [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 748] 10 07 00f3f498 71651845   00f3f4b8 02e9088e 00000000 mscorlib_ni!System.IO.TextReader.SyncTextReader.ReadLine+0x1a [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 11 08 00f3f4a0 02e9088e   00000000 0000000b 0000000a mscorlib_ni!System.Console.ReadLine+0x15 [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 12 WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong. 13 09 00f3f4b8 71faf036   0116a628 00f3f518 71fb22da 0x2e9088e 14 0a 00f3f4c4 71fb22da   00f3f55c 00f3f508 720a23d0 clr!CallDescrWorkerInternal+0x34 15 0b 00f3f518 71fb859b   00f3f570 02f324bc 00000000 clr!CallDescrWorkerWithHandler+0x6b 16 0c 00f3f588 7215b11b   00f3f664 6a38df42 02d04d78 clr!MethodDescCallSite::CallTargetWorker+0x16a 17 0d 00f3f6ac 7215b7fa   00f3f6f0 00000000 6a38d0f6 clr!RunMain+0x1b3 18 0e 00f3f918 7215b727   00000000 6a38d412 00b70000 clr!Assembly::ExecuteMainMethod+0xf7 19 0f 00f3fdfc 7215b8a8   6a38d7ba 00000000 00000000 clr!SystemDomain::ExecuteMainMethod+0x5ef 20 10 00f3fe54 7215b9ce   6a38d77a 00000000 721572e0 clr!ExecuteEXE+0x4c 21 11 00f3fe94 72157305   6a38d73e 00000000 721572e0 clr!_CorExeMainInternal+0xdc 22 12 00f3fed0 7275fa84   8ee8ef1f 72864330 7275fa20 clr!_CorExeMain+0x4d 23 13 00f3ff08 7285e81e   72864330 72750000 00f3ff30 mscoreei!_CorExeMain+0xd6 24 14 00f3ff18 72864338   72864330 7636f989 00c95000 MSCOREE!ShellShim__CorExeMain+0x9e 25 15 00f3ff30 7636f989   00c95000 7636f970 00f3ff8c MSCOREE!_CorExeMain_Exported+0x8 26 16 00f3ff30 77c27084   00c95000 281a60a3 00000000 KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x19 27 17 00f3ff8c 77c27054   ffffffff 77c462ae 00000000 ntdll!__RtlUserThreadStart+0x2f 28 18 00f3ff9c 00000000   00000000 00000000 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b

       ntdll!NtReadFile 方法的第一个参数是一个 Handle,我们可以使用【!handle】命令+ f 参数显示详情。Console.ReadLine()方法底层就是 File 的句柄。

 1 0:000> !handle 00000090 f 2 Handle 90 3  Type       File 4  Attributes    0 5  GrantedAccess  0x12019f: 6     ReadControl,Synch 7     Read/List,Write/Add,Append/SubDir/CreatePipe,ReadEA,WriteEA,ReadAttr,WriteAttr 8  HandleCount   2 9  PointerCount   65531 10  No Object Specific Information available

    2.5、我们使用【!clrstack】命令查看托管函数。
       测试源码:Example_7_1_1
       !clrstack 执行效果

 1 0:000> !clrstack 2 OS Thread Id: 0xc08 (0) 3 Child SP    IP Call Site 4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(..., Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 6 00f3f3ac 716ab275 [InlinedCallFrame: 00f3f3ac] Microsoft.Win32.Win32Native.ReadFile(... Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 7 00f3f410 716ab275 System.IO.__ConsoleStream.ReadFileNative(.. Int32 ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 205] 8 00f3f444 716ab17b System.IO.__ConsoleStream.Read(Byte[], Int32, Int32) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 134] 9 00f3f464 70f5e6a3 System.IO.StreamReader.ReadBuffer() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 595] 10 00f3f474 70f5eb5b System.IO.StreamReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 748] 11 00f3f490 717f3786 System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 12 00f3f4a0 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 13 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022...Example_7_1_1Program.cs @ 13] 14 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c] 

       !clrstack -a:显示所有参数和局部变量,关注红色标注的。

 1 0:000> !clrstack -a 2 OS Thread Id: 0xc08 (0) 3 Child SP    IP Call Site 4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 6   PARAMETERS: 7     <no data> 8     <no data> 9     <no data> 10     <no data> 11     <no data> 12 ...(内容太多,就省略了,也没用) 13 14 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022..Example_7_1_1Program.cs @ 13] 15   PARAMETERS:(参数) 16     args (0x00f3f4b4) = 0x02f324bc(参数) 17   LOCALS:(局部变量) 18     0x00f3f4b0 = 0x0000000a 19     0x00f3f4ac = 0x0000000b 20 21 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c] 

       !clrstack -l:显示所有局部变量,关注红色标注的。

 1 0:000> !clrstack -l 2 OS Thread Id: 0xc08 (0) 3 Child SP    IP Call Site 4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 6 ...(内容太多,就省略了,也没用) 7  8 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022...Example_7_1_1Program.cs @ 13] 9   LOCALS:(只有局部变量) 10     0x00f3f4b0 = 0x0000000a 11     0x00f3f4ac = 0x0000000b 12 13 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c] 

       !clrstack -p:显示所有参数,关注红色标注的。

 1 0:000> !clrstack -p 2 OS Thread Id: 0xc08 (0) 3 Child SP    IP Call Site 4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr) 6   PARAMETERS: 7     <no data> 8     <no data> 9     <no data> 10     <no data> 11     <no data> 12 13 ...(内容太多,就省略了,也没用) 14 15 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022...Example_7_1_1Program.cs @ 13] 16   PARAMETERS:(只有参数) 17     args (0x00f3f4b4) = 0x02f324bc 18 19 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c] 

    2.6、使用【~*e】查看所有托管线程栈。
       测试源码:Example_7_1_1
       ~ 命令输出所有线程列表。

 1 0:000> ~ 2 . 0 Id: 2074.c08 Suspend: 1 Teb: 00c98000 Unfrozen 3  1 Id: 2074.2cdc Suspend: 1 Teb: 00c9b000 Unfrozen 4  2 Id: 2074.3bec Suspend: 1 Teb: 00c9e000 Unfrozen 5  3 Id: 2074.1a34 Suspend: 1 Teb: 00ca1000 Unfrozen 6  4 Id: 2074.3858 Suspend: 1 Teb: 00ca4000 Unfrozen 7  5 Id: 2074.379c Suspend: 1 Teb: 00ca7000 Unfrozen 8  6 Id: 2074.3088 Suspend: 1 Teb: 00caa000 Unfrozen 9  7 Id: 2074.2c54 Suspend: 1 Teb: 00cad000 Unfrozen 10  8 Id: 2074.20dc Suspend: 1 Teb: 00cb0000 Unfrozen 11  9 Id: 2074.2014 Suspend: 1 Teb: 00cb3000 Unfrozen 12 # 10 Id: 2074.187c Suspend: 1 Teb: 00cc2000 Unfrozen 13  11 Id: 2074.2b64 Suspend: 1 Teb: 00cb9000 Unfrozen 14  12 Id: 2074.1358 Suspend: 1 Teb: 00cbc000 Unfrozen 15  13 Id: 2074.6e8 Suspend: 1 Teb: 00cbf000 Unfrozen

       ~* 命令,显示所有线程列表和入口函数。

 1 0:000> ~* 2 . 0 Id: 2074.c08 Suspend: 1 Teb: 00c98000 Unfrozen 3    Start: 00402bca 4    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 5  1 Id: 2074.2cdc Suspend: 1 Teb: 00c9b000 Unfrozen 6    Start: ntdll!TppWorkerThread (77c10c90) 7    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 8  2 Id: 2074.3bec Suspend: 1 Teb: 00c9e000 Unfrozen 9    Start: ntdll!TppWorkerThread (77c10c90) 10    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 11  3 Id: 2074.1a34 Suspend: 1 Teb: 00ca1000 Unfrozen 12    Start: ntdll!TppWorkerThread (77c10c90) 13    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 14  4 Id: 2074.3858 Suspend: 1 Teb: 00ca4000 Unfrozen 15    Start: clr!DebuggerRCThread::ThreadProcStatic (721565d0) 16    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 17  5 Id: 2074.379c Suspend: 1 Teb: 00ca7000 Unfrozen 18    Start: clr!Thread::intermediateThreadProc (72074b60) 19    Priority: 2 Priority class: 32 Affinity: f 20  6 Id: 2074.3088 Suspend: 1 Teb: 00caa000 Unfrozen 21    Start: combase!CRpcThreadCache::RpcWorkerThreadEntry (7731bcc0) 22    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 23  7 Id: 2074.2c54 Suspend: 1 Teb: 00cad000 Unfrozen 24    Start: ntdll!TppWorkerThread (77c10c90) 25    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 26  8 Id: 2074.20dc Suspend: 1 Teb: 00cb0000 Unfrozen 27    Start: ntdll!TppWorkerThread (77c10c90) 28    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 29  9 Id: 2074.2014 Suspend: 1 Teb: 00cb3000 Unfrozen 30    Start: clr!Thread::intermediateThreadProc (72074b60) 31    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 32 # 10 Id: 2074.187c Suspend: 1 Teb: 00cc2000 Unfrozen 33    Start: ntdll!DbgUiRemoteBreakin (77c6cee0) 34    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 35  11 Id: 2074.2b64 Suspend: 1 Teb: 00cb9000 Unfrozen 36    Start: clr!Thread::intermediateThreadProc (72074b60) 37    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 38  12 Id: 2074.1358 Suspend: 1 Teb: 00cbc000 Unfrozen 39    Start: clr!Thread::intermediateThreadProc (72074b60) 40    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f 41  13 Id: 2074.6e8 Suspend: 1 Teb: 00cbf000 Unfrozen 42    Start: clr!Thread::intermediateThreadProc (72074b60) 43    Priority: 0 Priority class: 32 Affinity: f

       ~*e !clrstack 命令执行的结果,内容太多,折叠了。

Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍Net 高级调试之七:线程操作相关命令介绍

 1 0:000> ~*e !clrstack  2 OS Thread Id: 0xc08 (0)  3 Child SP    IP Call Site  4 00f3f3ac 77c310fc [InlinedCallFrame: 00f3f3ac]  5 00f3f3a8 70f79b71 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr)  6 00f3f3ac 716ab275 [InlinedCallFrame: 00f3f3ac] Microsoft.Win32.Win32Native.ReadFile(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr)  7 00f3f410 716ab275 System.IO.__ConsoleStream.ReadFileNative(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte[], Int32, Int32, Boolean, Boolean, Int32 ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 205]  8 00f3f444 716ab17b System.IO.__ConsoleStream.Read(Byte[], Int32, Int32) [f:ddndpclrsrcBCLsystemio__consolestream.cs @ 134]  9 00f3f464 70f5e6a3 System.IO.StreamReader.ReadBuffer() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 595] 10 00f3f474 70f5eb5b System.IO.StreamReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiostreamreader.cs @ 748] 11 00f3f490 717f3786 System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 12 00f3f4a0 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 13 00f3f4a8 02e9088e Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]) [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 13] 14 00f3f62c 71faf036 [GCFrame: 00f3f62c]  15 OS Thread Id: 0x2cdc (1) 16 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  17 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 18 the process 19 Failed to start stack walk: 80070057 20 OS Thread Id: 0x3bec (2) 21 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  22 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 23 the process 24 Failed to start stack walk: 80070057 25 OS Thread Id: 0x1a34 (3) 26 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  27 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 28 the process 29 Failed to start stack walk: 80070057 30 OS Thread Id: 0x3858 (4) 31 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  32 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 33 the process 34 Failed to start stack walk: 80070057 35 OS Thread Id: 0x379c (5) 36 Child SP    IP Call Site 37 050cfd48 77c3166c [DebuggerU2MCatchHandlerFrame: 050cfd48]  38 OS Thread Id: 0x3088 (6) 39 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  40 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 41 the process 42 Failed to start stack walk: 80070057 43 OS Thread Id: 0x2c54 (7) 44 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  45 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 46 the process 47 Failed to start stack walk: 80070057 48 OS Thread Id: 0x20dc (8) 49 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  50 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 51 the process 52 Failed to start stack walk: 80070057 53 OS Thread Id: 0x2014 (9) 54 Child SP    IP Call Site 55 0596f060 77c3166c [GCFrame: 0596f060]  56 0596f1b0 77c3166c [HelperMethodFrame: 0596f1b0] System.Threading.Monitor.Enter(System.Object) 57 0596f220 717f377b System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 58 0596f230 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 59 0596f238 02e90b59 Example_7_1_1.Program.Run1() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 26] 60 0596f274 02e90a94 Example_7_1_1.Program+c.b__1_0() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 18] 61 0596f280 70f1d4bb System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2884] 62 0596f28c 70f1b731 System.Threading.Tasks.Task.Execute() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2498] 63 0596f2b0 70f1b6fc System.Threading.Tasks.Task.ExecutionContextCallback(System.Object) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2861] 64 0596f2b4 70eb8604 System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 980] 65 0596f320 70eb8537 System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 928] 66 0596f334 70f1b4b2 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(System.Threading.Tasks.Task ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2827] 67 0596f398 70f1b357 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteEntry(Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2767] 68 0596f3a8 70f1b29d System.Threading.Tasks.Task.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2704] 69 0596f3ac 70e8eb7d System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 820] 70 0596f3fc 70e8e9db System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 1161] 71 0596f61c 71faf036 [DebuggerU2MCatchHandlerFrame: 0596f61c]  72 OS Thread Id: 0x187c (10) 73 Unable to walk the managed stack. The current thread is likely not a  74 managed thread. You can run !threads to get a list of managed threads in 75 the process 76 Failed to start stack walk: 80070057 77 OS Thread Id: 0x2b64 (11) 78 Child SP    IP Call Site 79 05b2f018 77c3166c [GCFrame: 05b2f018]  80 05b2f0f8 77c3166c [HelperMethodFrame_1OBJ: 05b2f0f8] System.Threading.Monitor.Enter(System.Object) 81 05b2f170 717f377b System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 82 05b2f180 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 83 05b2f188 02e90c31 Example_7_1_1.Program.Run2() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 33] 84 05b2f1c4 02e90acc Example_7_1_1.Program+c.b__1_1() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 19] 85 05b2f1d0 70f1d4bb System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2884] 86 05b2f1dc 70f1b731 System.Threading.Tasks.Task.Execute() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2498] 87 05b2f200 70f1b6fc System.Threading.Tasks.Task.ExecutionContextCallback(System.Object) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2861] 88 05b2f204 70eb8604 System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 980] 89 05b2f270 70eb8537 System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 928] 90 05b2f284 70f1b4b2 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(System.Threading.Tasks.Task ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2827] 91 05b2f2e8 70f1b357 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteEntry(Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2767] 92 05b2f2f8 70f1b29d System.Threading.Tasks.Task.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2704] 93 05b2f2fc 70e8eb7d System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 820] 94 05b2f34c 70e8e9db System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 1161] 95 05b2f56c 71faf036 [DebuggerU2MCatchHandlerFrame: 05b2f56c]  96 OS Thread Id: 0x1358 (12) 97 Child SP    IP Call Site 98 05c6f480 77c3166c [GCFrame: 05c6f480]  99 05c6f5d0 77c3166c [HelperMethodFrame: 05c6f5d0] System.Threading.Monitor.Enter(System.Object) 100 05c6f640 717f377b System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemiotextreader.cs @ 363] 101 05c6f650 71651845 System.Console.ReadLine() [f:ddndpclrsrcBCLsystemconsole.cs @ 1984] 102 05c6f658 02e90d41 Example_7_1_1.Program.Run3() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 40] 103 05c6f694 02e90cb4 Example_7_1_1.Program+c.b__1_2() [E:Visual Studio 2022SourceProjectsAdvancedDebug.NetFramework.TestExample_7_1_1Program.cs @ 20] 104 05c6f6a0 70f1d4bb System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2884] 105 05c6f6ac 70f1b731 System.Threading.Tasks.Task.Execute() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2498] 106 05c6f6d0 70f1b6fc System.Threading.Tasks.Task.ExecutionContextCallback(System.Object) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2861] 107 05c6f6d4 70eb8604 System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 980] 108 05c6f740 70eb8537 System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingexecutioncontext.cs @ 928] 109 05c6f754 70f1b4b2 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(System.Threading.Tasks.Task ByRef) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2827] 110 05c6f7b8 70f1b357 System.Threading.Tasks.Task.ExecuteEntry(Boolean) [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2767] 111 05c6f7c8 70f1b29d System.Threading.Tasks.Task.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingTasksTask.cs @ 2704] 112 05c6f7cc 70e8eb7d System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 820] 113 05c6f81c 70e8e9db System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback() [f:ddndpclrsrcBCLsystemthreadingthreadpool.cs @ 1161] 114 05c6fa3c 71faf036 [DebuggerU2MCatchHandlerFrame: 05c6fa3c] 115 OS Thread Id: 0x6e8 (13) 116 Child SP    IP Call Site 117 GetFrameContext failed: 1 118 00000000 00000000 

View Code

    2.7、使用【!dumpstack】命令查看托管和非托管的线程栈。
       测试源码:Example_7_1_1
       需要切换到主线程,然后执行命令【!dumpstack】

 1 0:000> !dumpstack 2 OS Thread Id: 0x710 (0) 3 Current frame: ntdll!NtReadFile+0xc 4 ChildEBP RetAddr Caller, Callee 5 00daef38 75dbf25c KERNELBASE!ReadFile+0xec, calling ntdll!NtReadFile ...... 66 00daf7d0 71fb9704 clr!Alloc+0x142, calling clr!_EH_epilog3 67 00daf7d8 71fc3cbc clr!HndLogSetEvent+0x15, calling clr!GCEventEnabledSetGCHandle 68 00daf9b0 77c052fe ntdll!RtlAllocateHeap+0x3e, calling ntdll!RtlpAllocateHeapInternal 69 00daf9d0 7213ca2c clr!EEStartupHelper+0xabb, calling clr!_EH_epilog3 70 00daf9d4 7213b55b clr!EEStartup+0xb8, calling clr!_SEH_epilog4 71 00dafa0c 7215b8a8 clr!ExecuteEXE+0x4c, calling clr!SystemDomain::ExecuteMainMethod 72 00dafa64 7215b9ce clr!_CorExeMainInternal+0xdc, calling clr!ExecuteEXE 73 00dafaa4 72157305 clr!_CorExeMain+0x4d, calling clr!_CorExeMainInternal 74 00dafae0 7275fa84 mscoreei!_CorExeMain+0xd6 75 00dafafc 7636f4c4 KERNEL32!GetProcAddressStub+0x14, calling KERNELBASE!GetProcAddressForCaller 76 00dafb18 7285e81e MSCOREE!ShellShim__CorExeMain+0x9e 77 00dafb28 72864338 MSCOREE!_CorExeMain_Exported+0x8, calling MSCOREE!ShellShim__CorExeMain 78 00dafb30 7636f989 KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x19 79 00dafb40 77c27084 ntdll!__RtlUserThreadStart+0x2f 80 00dafb9c 77c27054 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b, calling ntdll!__RtlUserThreadStart

       我们可以使用【!dumpstack -ee】只查看托管栈。

 1 0:000> !dumpstack -ee 2 OS Thread Id: 0x710 (0) 3 Current frame:  4 ChildEBP RetAddr Caller, Callee 5 00daef9c 70f79b71 (MethodDesc 70c438c4 +0x69 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr)) 6 00daefc8 70f79b71 (MethodDesc 70c438c4 +0x69 DomainNeutralILStubClass.IL_STUB_PInvoke(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte*, Int32, Int32 ByRef, IntPtr)) 7 00daf00c 716ab275 (MethodDesc 70cf7a24 +0x89 System.IO.__ConsoleStream.ReadFileNative(Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle, Byte[], Int32, Int32, Boolean, Boolean, Int32 ByRef)) 8 00daf038 716ab17b (MethodDesc 70cf7a4c +0x9f System.IO.__ConsoleStream.Read(Byte[], Int32, Int32)) 9 00daf064 70f5e6a3 (MethodDesc 70c2d964 +0x33 System.IO.StreamReader.ReadBuffer()) 10 00daf07c 70f5eb5b (MethodDesc 70c2d96c +0xe3 System.IO.StreamReader.ReadLine()) 11 00daf098 717f3786 (MethodDesc 70d22100 +0x1a System.IO.TextReader+SyncTextReader.ReadLine()) 12 00daf0a8 71651845 (MethodDesc 70c19e00 +0x15 System.Console.ReadLine()) 13 00daf0b0 0144088e (MethodDesc 01184d78 +0x46 Example_7_1_1.Program.Main(System.String[]))

    2.8、使用【!eestack】和【~*e !dumpstack】查看所有的线程栈。
       测试源码:Example_7_1_1

1 0:000> !eestack 2 --------------------------------------------- 3 Thread  0 4 Current frame: ntdll!NtReadFile+0xc 5 ChildEBP RetAddr Caller, Callee 6 。。。。 7 内容太多,省略了。

      ~*e !dumpstack执行效果

1 0:000> ~*e !dumpstack 2 OS Thread Id: 0x710 (0) 3 Current frame: ntdll!NtReadFile+0xc 4 ChildEBP RetAddr Caller, Callee 5 00daef38 75dbf25c KERNELBASE!ReadFile+0xec, calling ntdll!NtReadFile 6 ...... 7 内容太多,省略了。

       eestack 命令,可以增加参数,比如:-short,我们可以使用 SOS 的帮助命令查看某个命令的解释,比如:eestack。

 1 0:010> !sos.help eestack 2 ------------------------------------------------------------------------------- 3 !EEStack [-short] [-EE] 4  5 This command runs !DumpStack on all threads in the process. The -EE option is  6 passed directly to !DumpStack. The -short option tries to narrow down the  7 output to "interesting" threads only, which is defined by 8  9 1) The thread has taken a lock.(可以显示具有锁的线程) 10 2) The thread has been "hijacked" in order to allow a garbage collection.(可以显示被“劫持”的线程) 11 3) The thread is currently in managed code.(可以显示托管线程) 12 13 See the documentation for !DumpStack for more info.

四、总结
  终于写完了,今天这篇文章是第六篇。我们了解了线程和线程调用栈,那调试起来我们就知道如何开始了,知道如何查找参数和局部变量,知道线程栈地址,哦我们可以输出线程栈的内容,对值类型和引用类型了解的也更深入了,当然对线程了解也更深入了,终于做到知其一也知其二了。其实这些知识是相互作用的,不是独立的,任何一个环节的调试,都需要很多技巧。好了,不说了,不忘初心,继续努力,希望老天不要辜负努力的人。