Java Script 循环,数组,对象,判断,阶乘,查找-综合运用合集

 • Java Script 循环,数组,对象,判断,阶乘,查找-综合运用合集已关闭评论
 • 14 次浏览
 • A+
所属分类:Web前端
摘要

 输出100个hello world. 创建一个包含1~100的数组. 定义一个数组,遍历输出它的每一项.

 

 1. 输出100个hello world.

  for (var i = 1; i <= 100; i++) {
  console.log("hello world");
  }
 2. 创建一个包含1~100的数组.

  var array = [];
  for (var i = 1; i <= 100; i++) {
  array.push(i);
  }
  console.log(array);
 3. 定义一个数组,遍历输出它的每一项.

  var array = [55, 45, 77, 88, 99, 101, 120];
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  console.log(array[i]);
  }
 4. 输出1-100的所有奇数.

  for (var i = 1; i < 100; i++) {
  if (i % 2 !== 0) {
  console.log(i);
  }
  }
 5. 定义一个数组,输出数组中所有的奇数.

  var array = [44, 55, 23, 45, 77, 88];
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] % 2 !== 0) {
  console.log(array[i]);
  }
  }
 6. 定义一个数组,找出所有的奇数,放入到一个新数组中.

  var array1 = [44, 55, 23, 45, 77, 8];
  var array2 = [];
  for (var i = 0; i < array1.length; i++) {
  if (array1[i] % 2 !== 0) {
  array2.push(array1[i]);
  }
  }
  console.log(array2);
 7. 1~100求和.

  var sum = 0;
  for (var i = 1; i <= 100; i++) {
  sum += i;
  }
  console.log(sum);
 8. 求某个数的阶乘.

  function factorial(n) {
  var result = 1;
  if (n < 1) {
  return 0;
  }
  for (var i = 1; i <= n; i++) {
  result *= i;
  }
  return result;
  }
  console.log(factorial(5));
 9. 数组求和.

  sum = 0;
  var array = [1, 2, 3, 4, 5];
  for (var i = 0; i <= array.length; i++) {
  sum += i;
  }
  console.log(sum);
 10. 求数组中的奇数的个数.

  var count = 0;
  var array = [1, 2, 3, 4, 6];
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] % 2 !== 0) {
  count++;
  }
  }
  console.log(count);
 11. 求数组中的奇数和.

  var sum = 0;
  var array = [1, 2, 3, 4, 7];
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] % 2 !== 0) {
  sum = sum + array[i];
  }
  }
  console.log(sum);
 12. 数组中是否存在某个数,输出 是 或 否.

  var array = [77, 88, 66, 54, 32, 21, 1];
  var target = 1;
  var isFind = false;
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] === target) {
  isFind = true;
  break;
  }
  }
  if ((isFind = true)) {
  console.log("是");
  } else {
  console.log("否");
  }
 13. 数组中是否存在某个数,如果存在,则输出它所在的下标,如果不存在,则输出-1.

  var array = [99, 55, 34, 25, 77, 65, 32];
  var target = 65;
  var index = -1;
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] === target) {
  index = i;
  break;
  }
  }
  console.log(index);
  var array = [1, 2, 3, 477, 54, 88, 65];
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  console.log(i);
  }
 14. 找到数组中第一个奇数和最后一个奇数,将它们求和.

  var array = [55, 44, 65, 1, 2, 7, 15];
  var sum = 0;
  var isFind = false;
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
  if (array[i] % 2 !== 0) {
  isFind = array[i];
  }
  }
  var last = false;
  for (var i = array.length - 1; i >= 0; i--) {
  if (array[i] % 2 !== 0) {
  last = array[i];
  }
  sum = isFind + last;
  }
  console.log(isFind, last, sum);
 15. 有两个数组,看两个数组中是否都存在奇数,输出 是 或 否.

  var array1 = [4, 44, 7, 10, 8, 22, 12];
  var array2 = [22, 80, 22, 31];
  var isFind1 = false;
  var isFind2 = false;
  for (var i = 0; i < array1.length; i++) {
  if (array1[i] % 2 !== 0) {
  isFind1 = array1[i];
  break;
  }
  }
  for (var i = 0; i < array2.length; i++) {
  if (array2[i] % 2 !== 0) {
  isFind2 = array2[i];
  break;
  }
  }
  if (isFind1 && isFind2) {
  console.log("是");
  } else {
  console.log("否");
  }
 16. 输出一个对象的所有键值对.

  var obj = {
  a: 23,
  c: "jk",
  p: "75",
  };
  for (var key in obj) {
  console.log(key + "=" + obj[key]);
  }
 17. 计算对象中字符串属性的数量.

  var obj = {
  a: "55",
  jk: "45",
  oppo: "54",
  txp: 5,
  };
  var count = 0;
  for (var key in obj) {
  if (typeof obj[key] === "string") {
  count++;
  }
  }
  console.log(count);
 18. 将一个对象所有的数字属性,转换为字符串,并在其前面加上¥.

  var obj = {
  name: "xxx",
  balance: 199.8,
  taken: 3000,
  };
  var newobj = {};
  for (var key in obj) {
  var velue = obj[key];
  if (typeof velue === "number") {
  newobj[key] = "¥" + velue;
  } else {
  newobj[key] = velue;
  }
  }
  console.log(obj, newobj);